Sentence Examples of Words

khanga In A Sentence

We found 10 'khanga' sentence examples to help you understand how to use khanga in a sentence.


Other Words: Khazars, Kharbin, Khanates, Khasi, Khayyam, Khalifa, Kharoshthi, Khamseh, Khadra, Khalk, Khat, Khairabad, Kha, Khattaks, Khailar, Khasib, Khansamah, Khankah, Khapirti, Khafaje

MORE WORDS: