Sentence Examples of Words

Oppian In A Sentence

We found 9 'Oppian' sentence examples to help you understand how to use Oppian in a sentence.


Other Words: Patagonian, Kalian, Veterinarian, Firmilian, Iberian, Parian, Karelian, Michiganian, Half Barbarian, Cronian, Seljukian, Illinoian, Bursian, Majorian, Sofian, Astian, Platonian, Suevian, Prosimian, Stygian

MORE WORDS: